Wskazówki odnośnie do ochrony danych zgodnie z art. 13, 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Datenschutzgrundverordnung DS-GVO) i informacji użytkowników

Spółka Stromnetz Berlin cieszy się z Państwa odwiedzin na swojej stronie internetowej i zainteresowania naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcielibyśmy, aby Państwo czuli się bezpiecznie i dobrze podczas pobytu na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dla klientów i interesantów dotyczące ochrony danych i korzystania z naszych stron internetowych.

1. Podmiot odpowiedzialny i pełnomocnik do spraw ochrony danych

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiada:

Stromnetz Berlin GmbH
Eichenstraße 3 A
12435 Berlin

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych jest dostępny dla Państwa pod adresem:

Stromnetz Berlin GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Chausseestraße 23
10115 Berlin
E-mail: datenschutz@stromnetz-berlin.de

2. Kategorie danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, o ile są one wymagane do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. Przetwarzanie to odbywa się zawsze zgodnie z przepisami prawa. Objęte są nim w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane stałe (np. imię, nazwisko, adres), dane z umów (np. numer klienta, numer licznika), dane eksploatacyjne i dane z inteligentnych systemów pomiarowych (np. stany liczników, lokalizacja), dane rozliczeniowe i dane bankowe oraz dane porównywalne.

3. Cel i podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Z reguły strony internetowe spółki Stromnetz Berlin można odwiedzać bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy korzystają Państwo z oferty usług spółki Stromnetz Berlin (np. obietnica dla klienta) i podają dane konieczne do obsługi Państwa zamówień. Adresy IP zapisujemy tymczasowo ze względu na bezpieczeństwo danych, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo eksploatacji naszego systemu. Nie jest przy tym przeprowadzana analiza danych pod kątem osobowym.

Spółka Stromnetz Berlin GmbH jako operator jest odpowiedzialna za berlińską sieć dystrybucji i stanowi część koncernu Vattenfall. Przedmiotem działania spółki jest dystrybucja energii elektrycznej do użytkowników sieci oraz obsługa liczników. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją wyżej wymienionych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Dotyczy to także przetwarzania w celu zawarcia i realizacji umów (np. umów o przyłączenie do sieci) zgodnie z art. 6 ust. 1 b DS-GVO oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Stromnetz Berlin zgodnie z art. 6 ust. 1 f DS-GVO w odniesieniu do doradztwa i opieki nad naszymi klientami. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wymogi prawne (np. ustawa o obsłudze liczników, ustawa o gospodarce energetycznej, ustawy podatkowe, kodeks handlowy) zgodnie z art. 6 ust. 1 c DS-GVO, zgodnie z którymi przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla wypełnienia wymogów ustawowych.

Jeżeli uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, przetwarzanie to jest na tej podstawie zgodne z prawem. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Dotyczy to także wycofania zgód udzielonych nam przed wejściem w życie DS-GVO dnia 25 maja 2018. Wycofanie zgody odnosi się do przyszłości i nie wpływa na legalność danych przetwarzanych do momentu wycofania.

4. Odbiorca / przekazywanie danych osobowych / państwo trzecie

W obrębie naszej firmy dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują te jednostki, które potrzebują ich do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. Dotyczy to także zatrudnionych przez Stromnetz Berlin usługodawców i podwykonawców, tzw. podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 28 DS-GVO. Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów lub gdy udzielili Państwo na to uprzednio zgody.
Odbiorcami danych osobowych mogą być np. usługodawcy odczytujący stany liczników, podmioty trzecie obsługujące liczniki, usługodawcy IT.

Przekazywanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy prawa dotyczące instytucji korzystających z preferencji w tym zakresie.

Przekazanie danych, w szczególności w drodze dostępu administracyjnego, do instytucji wzgl. państw spoza Unii Europejskiej (przekazywanie do państw trzecich) jest możliwe w oparciu o wymienione cele i podstawy prawne. Dane są wówczas udostępniane tylko wtedy, gdy dla danego kraju istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności lub gdy z usługodawcami zawarliśmy przewidziane dla takich przypadków przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne lub gdy dana firma utworzyła własne, wewnętrzne, wiążące przepisy o ochronie danych, zaaprobowane przez organy ochrony danych.

5. Czas przechowywania wzgl. usuwania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. Usuwamy Państwa dane osobowe gdy zostanie zakończony stosunek umowny pomiędzy nami, wszelkie wzajemne roszczenia zostaną spełnione i nie będą zachodziły żadne inne ustawowe zobowiązania odnośnie do przechowywania ani inne ustawowe przyczyny uzasadniające przechowywanie. Dotyczy to między innymi obowiązków przechowywania danych wynikających z kodeksu handlowego (HGB) i ordynacji podatkowej (AO). Po ustaniu celów wymienionych w punkcie 3 wzgl. po upływie okresu obowiązku przechowywania danych Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

6. Prawa osób zainteresowanych — przysługujące prawa

W razie pytań lub skarg odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych, do Państwa dyspozycji jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych. Wszelkie informacje dotyczące Państwa danych zgodnie z art. 15 DS-GVO prosimy kierować do:

Stromnetz Berlin GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Chausseestraße 23
10115 Berlin
E-mail: datenschutz@stromnetz-berlin.de

Pełnomocnik ten jest także Państwa osobą kontaktową w kwestiach korzystania z Państwa praw do poprawiania (art. 16 DS-GVO), usuwania (art. 17 DS-GVO), ograniczania przetwarzania (art. 18 DS-GVO), sprzeciwu (art. 21 DS-GVO) i przekazywania danych (art. 20 DS-GVO). Ponadto mają Państwo możliwość zwrócenia się do odpowiedniego organu nadzorczego.

6.1 Prawo sprzeciwu

Jeżeli jako Stromnetz Berlin podejmiemy przetwarzanie danych, występując w imieniu naszych uzasadnionych interesów, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw co do takiego przetwarzania (art. 21 DS-GVO) z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to także prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych.

6.2 Prawo do wycofania zgody

Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (patrz punkt 3).

7. Udostępnianie danych osobowych

W ramach naszej współpracy gospodarczej muszą Państwo udostępniać te dane osobowe (patrz punkt 2), które są niezbędne do nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej oraz spełnienia związanych z nią obowiązków umownych lub do których pobierania jesteśmy ustawowo zobowiązani.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie ma zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania w celu uzasadnienia i realizacji zamówień.

9. Źródła danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów w ramach naszej współpracy gospodarczej. Przetwarzamy także dane osobowe, które możemy pozyskać w dopuszczalny sposób z dostępnych publicznie źródeł np. ksiąg wieczystych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymujemy od przedsiębiorstw w obrębie naszego koncernu lub od podmiotów trzecich, np. dostawców prądu.

Informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych

Zapisywanie adresów IP

Do przekazywania danych w Internecie każde urządzenie potrzebuje jednoznacznego adresu, tzw. adresu IP. Adres ten zapisujemy tymczasowo ze względu na bezpieczeństwo danych, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo eksploatacji naszego systemu. Nie jest przy tym przeprowadzana analiza danych pod kątem osobowym. Zastrzega się możliwość wykonywania analizy statystycznej anonimowych zestawów danych.

Korzystanie z plików cookies

W niektórych częściach strony internetowej oraz na portalach internetowych Stromnetz Berlin używa plików cookies, aby zapewnić internautom lepiej dostosowaną usługę. Pliki cookies są identyfikatorami, które serwer internetowy może przesłać na Państwa komputer w celu identyfikacji w czasie wizyty. Ustawienia przeglądarki internetowej można zmienić w taki sposób, aby otrzymywać informację o użyciu plików cookies. Dzięki temu używanie plików cookies będzie bardziej oczywiste.

Po wyłączeniu plików cookies na naszej stronie internetowej nie będziemy mogli przetworzyć Państwa zamówień ani żądań zmiany. Zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty o błędach.

Korzystanie z serwisu analiz internetowych Matomo (dawniej Piwik)

Aby móc nadal doskonalić nasze strony internetowe dla Państwa, gromadzimy pewne ogólne informacje (odwiedzone strony, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie itp.).

Po włączeniu ustawienia Nie śledź (DNT) w przeglądarce internetowej, nie będą zapisywane żadne pliki cookies i nie będą przesyłane żadne dane. Po zablokowaniu pliku cookies nie będą zapisywane żadne pliki cookies i przesłana zostanie jedynie informacja o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę.

Używamy narzędzia Matomo PiwikPro do analizy użycia naszych stron internetowych. Do zgromadzonych danych przypisywany jest tymczasowy identyfikator za pomocą pliku cookie, który jest usuwany po zakończeniu sesji w przeglądarce internetowej. Dane są przesyłane do naszego serwisu analiz internetowych w formie zaszyfrowanej przy użyciu protokołu szyfrowania SSL. Zgromadzone dane zawierają m.in. adres IP Państwa komputera. Używamy pełnego adresu IP wyłącznie do tymczasowej identyfikacji prawdopodobnej lokalizacji, gdzie jest używana nasza strona internetowa, za pomocą usługi wewnętrznej. Adres IP jest anonimizowany po wprowadzeniu do serwisu analiz internetowych poprzez usunięcie ostatnich dwóch z czterech bajtów. Oznacza to, że pełny adres IP nie jest przechowywany w serwisie analiz internetowych. Inne jednoznaczne identyfikatory lub oznaczenia użytkownika, takie jak adres MAC, nie są przesyłane. Więcej informacji na temat serwisu analiz internetowych Matomo jest dostępnych na stronie https://piwik.pro/privacy-policy/.

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Dla ochrony danych wprowadzanych na formularzach, takich jak formularze kontaktowe lub rejestracyjne, w określonych przypadkach używamy usługi reCAPTCHA realizowanej przez firmę Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, zwaną dalej „Google”. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Korzystanie z Google reCAPTCHA pozwala chronić naszą stronę internetową przed niewłaściwym, automatycznym przetwarzaniem oraz przed spamem. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również prowadzić do transferu danych osobowych na serwery Google LLC, Mountain View, Kalifornia, USA.

W ramach tej usługi odnośnik URL i Państwa adres IP są przesyłane do Google. Dodatkowo Google pozyskuje inne dane, potrzebne do realizacji tej usługi, takie jak zachowanie internauty na stronie internetowej, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej i długości wizyty, pliki cookies, instrukcje i skrypty wyświetlania, dane wprowadzane przez użytkownika oraz ruchy myszką w okolicy pola wyboru reCAPTCHA.

Adres IP przesyłany w ramach usługi reCAPTCHA nie jest kojarzony z innymi danymi od Google, chyba że są Państwo zalogowani do swojego konta Google podczas używania wtyczki reCAPTCHA. Aby uniknąć przesyłania oraz przechowywania przez Google Państwa danych oraz informacji o Państwa zachowaniu na naszej stronie internetowej, należy się wylogować z konta Google przed wejściem na nasza stronę internetową lub przed skorzystaniem z wtyczki reCAPTCHA.

Odmienne postanowienia dot. ochrony danych przez Google dotyczą wszystkich przesyłanych danych. Aby uzyskać informacje odnośnie do celu i zakresu gromadzenie danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawcę usługi, a także na temat przysługujących Państwu praw i opcji ochrony swojej prywatności, należy się zapoznać z polityką prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy.

W przypadku transferu danych osobowych do Google LLC firma Google LLC otrzymała certyfikat ochrony prywatności „Ochrona prywatności”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

Stosowanie Sprout Social

Aby wspomóc przetwarzanie komunikacji za pośrednictwem Social Media Tools (jak np. Twitter), stosujemy oprogramowanie Sprout Social firmy Sprout Social, 131 S Dearborn Street, 7th floor, Chicago, Illinois 60603, USA, dalej zwane „Sprout Social“. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach korzystania ze Sprout Social przekazywane są dane z Social Media Tools (np. Państwa wiadomość na Twitterze do Stromnetz Berlin GmbH). Przekazywane są tylko dane adresowane do Stromnetz Berlin (np. do konta na Twitterze w Stromnetz Berlin GmbH) lub dane dostępne publicznie. Dane te mogą zawierać dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się na serwerach Sprout Social w USA.

Dla wszystkich przenoszonych danych obowiązują odmienne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Sprout Social. Cel i zakres gromadzenia i dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Sprout Social oraz związane z tym Państwa prawa w zakresie ochrony Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w polityce prywatności Sprout Social https://sproutsocial.com/security/.

W przypadku transferu danych osobowych do Sprout Social firma Sprout Social otrzymała certyfikat ochrony prywatności „Ochrona prywatności”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.